unijne loga

"ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 10.04 – Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Numer wniosku w lokalnym systemie informacyjnym RPWM.10.04.00-28-0022/18

Celem projektu jest podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej osób opiekujących się dzieckiem  do lat 3 dzięki zapewnieniu mu opieki w  Żłobku Niepublicznym Mini Śmieszek Justyna Marta Kajdzik w okresie  realizacji projektu tj. do 31.12.2020 r.
Efektem projektu jest wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w  Olsztynie w woj. warmińsko-mazurskim.

Całkowita wartość projektu to 905 506,35 zł
Kwota dofinansowania ze środków europejskich to 769 680,39 zł
Dotacja celowa z budżetu krajowego to 89 825,96 zł
Wkład własny 46 000 zł
 

biuro projektowe mieści się w siedzibie
Żłobka Niepublicznego "Mini Śmieszek" 
Justyna Marta Kajdzik, ul. Murzynowskiego 20, 10-684 Olsztyn.

Dnia 1 kwietnia 2019 r. zostało uruchomione wsparcie dla uczestników
projektu ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!

Realizacja projektu została przedłużona do 31 marca 2021 r.